ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน "การตรวจสอบแหล่งแร่ในพื้นที่ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
 
 
1. ช่วงยื่นเรื่องราวคำขออนุญาตและเดินเรื่อง 2 ขั้นตอน 2 หน่วยงาน รวมระยะเวลา 8 วันทำการ
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นเรื่องราวฯ) 4 ขั้นตอน 60 วันทำการ
                            
 
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 
 
สรุป
1.
ช่วงยื่นเรื่องราวคำขออนุญาตและเดินเรื่อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 2 วันทำการ
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน 32 วันทำการ