ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน "การให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
 
 
สรุป
 
4 ขั้นตอน 4 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที
 
                            
 
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 

 
สรุป
 
3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที