ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน "การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
 

สรุป
1. ช่วงการคัดเลือกและช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 31 วัน
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน 90 วัน
                            
 
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 
 
สรุป
1.
ช่วงการคัดเลือกและช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 8 วัน
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน 42 วัน