ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน "การให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อมูล การค้นคว้าและการอ้างอิงทางวิชาการ

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
 

สรุป
1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 3 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน 43 นาที
                            
 
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 
 
สรุป
1.
ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 2 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน 20 นาที