ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20  มี.ค 2560

คณะผู้แทนไทยจำนวน ๕ ราย ซึ่งมีนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Steering Committee Meeting) ของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP)  ครั้งที่ ๖๘ และการประชุมระดับผู้บริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม (The Cross-border Collaboration on Geology and Mineral Resources of Cambodia-Lao PDR-Myanmar-Thailand-Vietnam: CLMTV) กับหน่วยงานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกลุ่มประเทศ CLMTV ระหว่างวันที่ ๖ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ ๖๘ ได้รับเกียรติจาก H.E. U Ohn Win, Union Minister, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation และ Dr. Ye Myint Swe, Director General, Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation ในการกล่าวต้อนรับ และ Dr. Joong-Ho Synn, Chairman of the CCOP Steering Committee Meeting, Permanent Representative of Korea to CCOP and President of Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) กล่าวเปิดการประชุม

ประเทศไทยในฐานะกรรมการบริหาร CCOP มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP เพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรม สถานะทางการเงิน การบริหารองค์การ อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี และการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของ CCOP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้ง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี CLMTV เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกลุ่มประเทศ CLMTV เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกันทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งยกระดับให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในการประชุมระดับผู้บริหารโครงการ CLMTV ประเทศไทยจะกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือ CLMTV ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานโครงการความร่วมมือประจำปี ๒๕๖๐