กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กธส.
* กิจกรรมตามภารกิจ
 - การสำรวจลักษณะธรณีวิทยาเพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
      

- การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พิบัติภัย ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
      
- การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พิบัติภัย ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
      
- การสำรวจธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    
- การตรวจสอบร่องรอยแผ่นดินถล่ม และธรณีวิทยา พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว 
    
- การตรวจสอบ ติดตาม และบำรุงรักษาเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน
    
- การดูแลระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่เคยติดตั้งเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน
    

- เครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย
  -- เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน   Link
  -- เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน  Link

- เอกสารเผยแพร่
  -- สมุดแผนที่รอยเลื่อนมีพลัง   Download


" Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ"