กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 

นางสุรีย์ ธีระ รังสิกุล
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์ COVID19 ของ กธส.

- แบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์ Work Frome Home  Word  PDF 

    ** ส่วนมาตรฐานและข้อมูลธรณีพิบัติภัย Link

    ** ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  Link

    **ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมฯ  Link

    **ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป Link

- รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน   Excel

- แบบฟอร์มการแสดงตัวตน Work From Home     Link

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ   word    PDF

- ลาพักร้อน     word     PDF

รายงาน Onepage ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563  Link

             "กินร้อน ช้อนกลาง"
        "หยุดอยู่บ้าน เพื่อช่วยชาติ"