กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี


วิสัยทัศน์

เสนอนโยบาย และแผนบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีเพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
พันธกิจ

(1) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี

(2) จำแนกเขตพื้นที่ และจัดทำแนวทางการจัดการพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย และมลพิษ ตลอดจนพื้นที่เพื่อการพัฒนา และการฟื้นฟู

(3) จัดทำข้อเสนอให้มี ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

(5)  พัฒนากลไกการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และแผนการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี

อำนาจหน้าที่

(1) จําแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและมลพิษ ตลอดจนพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู

(2) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(3) เสนอให้มีการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกํากับ ดูแล ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ

(4) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย