หน่วยงาน
โทรศัพท์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
02-621-9639
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02-621-9842
ผู้อำนวยการส่วนแผนและประมวลผล
02-621-9849
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์
02-621-9846
ผู้อำนวยการส่วนประสานการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
02-621-9640
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
02-621-9848
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษและจัดการซากดึกดำบรรพ์
02-621-9847