กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
อำนาจหน้าที่
 
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดําบรรพ์

(2) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดําบรรพ์

(3) กําหนดพื้นที่เป็นเขตสํารวจและศึกษาวิจัย เกี่ยวกับแหล่งซากดึกดําบรรพ์หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ งานขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และงานจัดการระบบฐานข้อมูลซากดึกดําบรรพ์ และงานส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดําบรรพ์

(4) สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ มอบหมาย