กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดําบรรพ์และ ซากดึกดําบรรพ์ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานซากดึกดําบรรพ์ รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดําบรรพ์

(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย