กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล
 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ วิเคราะห์ประเมินผลการบริหาร การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุมภายใน

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและป้องปรามไม่ให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต

4. ติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
 
5. ติดตามการตรวจสอบ เสนอแนะ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข

6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. พัฒนางานการตรวจสอบภายในและบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน

8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายอำนวยการ
 
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปและงานประชุมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

2. ปฏิบัติงานการบริหารบุคคล

3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ

4. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และยานพาหนะ

5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย