กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี


กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดทํานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี

(๒) ปรับปรุง แก้ไข และปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

(๓) ให้ข้อมูลเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานในสังกัด

(๒) บริหารและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด

(๓) ประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศตามพันธกรณีหรือ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรธรณี

(๒) เสนอแนะนโยบาย ความเห็น ท่าทีในการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศ และเสนอผู้แทน เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศ

(๓) พัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเผยแพร่งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย