กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฎิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย