กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี


กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๑ ศูนย์ และ ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดทําแผนงานและงบประมาณด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี

(๒) กํากับดูแลผลการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี

(๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ระดับประเทศและสากล

(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี

(๕) ฝึกอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) วิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ํา เพื่อการสํารวจแหล่งแร่และสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบดินและตะกอนธารน้ํา

(๓) สํารวจ ศึกษา วิจัยด้านสารพิษตามธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาและ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) วิเคราะห์ตรวจสอบรัตนชาติและอัญมณี เพื่อให้ทราบชนิดและคุณภาพและพิสูจน์ความแท้จริง

(๒) วิเคราะห์ตรวจสอบธรณีวัตถุต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางฟิสิกส์พื้นฐาน เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีชั้นสูง

(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบรัตนชาติและธรณีวัตถุ

(๔) สํารวจ ศึกษา และวิจัยด้านการเพิ่มมูลค่ารัตนชาติและธรณีวัตถุ

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) วิเคราะห์แร่ หิน และธรณีวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้ทราบปริมาณขององค์ประกอบทางเคมี

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบแร่และหิน

(๓) สํารวจ ศึกษา และวิจัยด้านการนําไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าแร่และหิน

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย