กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี


กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย