กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี


กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

(3) กํากับดูแล ผลการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี และพัฒนา บุคลากรด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

(4) ฝึกอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ

(5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย