กองเทคโนโลยีธรณี


กองเทคโนโลยีธรณี
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา และตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้งดำเนินการแปลความหมายข้อมูลระบบสัมผัสไกล เจาะสำรวจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณี วิศวกรรม และทรัพยากรธรณี

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควร อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และจัดทำแนวทางมาตรการการป้องกันลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความสัมพันธ์ทางด้านธรณีวิทยา

(4) ดำเนินการควบคุม ดูแล ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องเจาะสำรวจ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี

(5) ให้บริการทางด้านธรณีเทคนิค และเผยแพร่ข้อมูลธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ และการแปล ความหมายข้อมูลระบบสัมผัสไกล ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

(6) ดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านธรณีประยุกต์ร่วมกับต่างประเทศ องค์กร ระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย