กองเทคโนโลยีธรณี
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) สํารวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้ง ดําเนินการแปลความหมายทางธรณีวิทยาจากข้อมูลระยะไกล เจาะสํารวจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสํารวจ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยา

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย