กองเทคโนโลยีธรณี
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคและศิลปกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ออกแบบ จัดทํา และผลิตสื่อความหมาย และสื่อเผยแพร่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และพื้นที่ตามกฎหมายในส่วนที่ กรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวข้อง

(๒) สนับสนุนงานเทคนิคทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ สร้างแบบจําลองที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนธรณีเทคนิค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้ง ดําเนินการแปลความหมายทางธรณีวิทยาจากข้อมูลระยะไกล

(๒) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสํารวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณีและพื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ในเชิงวิชาการ เชิงเทคนิค และเชิงธรณีวิศวกรรม

(๒) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิศวกรรมธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านธรณีวิศวกรรมและการเจาะสํารวจ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี

(๒) สนับสนุนงานด้านธรณีวิศวกรรมและการเจาะสํารวจที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และพิพิธภัณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงการดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกล

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย