กองทรัพยากรแร่


กองทรัพยากรแร่
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและการผลิต ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรแร่

(๒) ประเมินปริมาณสํารอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่

(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่

(๔) จัดทําและกําหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ

(๕) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง

(๖) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และ คณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย