กองทรัพยากรแร่


กองทรัพยากรแร่
 
มีอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพ และการผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่

(2) ประเมินปริมาณสํารอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และจําแนกทรัพยากรแร่ตามระบบมาตรฐานสากล

(3) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่

(5) จัดทําและกําหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ พัฒนา รวบรวม และ จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย