กองทรัพยากรแร่
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ตรวจสอบ จัดทํา จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรแร่ ประเมินศักยภาพแร่และปริมาณทรัพยากรแร่ ของประเทศ

(๒) พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ในรูปแบบและมาตราส่วนต่าง ๆ ในระดับประเทศ

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจําแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ การจัดลําดับความสําคัญ พื้นที่ศักยภาพแร่และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองแร่ของประเทศ

(๔) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ และ การพัฒนาแหล่งแร่ รวมถึงประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ของประเทศกับหน่วยงานอื่น

(๕) ตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนมาตรฐานและข้อมูลทรัพยากรแร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ

(๒) จัดทําและกําหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย การอ้างอิง และพัฒนา ทรัพยากรแร่ของประเทศ

(๔) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่

(๕) การประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรแร่

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ

(๒) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี การดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

(๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติมอบหมาย หรือปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย