กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม


กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การศึกษา และการวิจัยด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การวางแผนจัดการ . เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ํา

(๒) รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

(๓) จัดทําและกําหนดมาตรฐาน ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ของประเทศ