กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม


กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
 
มีอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษา และการวิจัยด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค การวางแผนจัดการเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ำ
(2) รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

(3) จัดทำและกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ ธรณีพิบัติภัยของประเทศ

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย