กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๑ ศูนย์ ๒ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในระดับประเทศ

(๒) ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยในระดับประเทศ

(๓) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนมาตรฐานและข้อมูลธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลธรณีพิบัติภัยในระดับประเทศ

(๒) พัฒนามาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ทางธรณีพิบัติภัยของประเทศ

(๓) ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยที่ส่งผลต่อการวางผังเมืองและชุมชน การวาง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

(๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบเหตุธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการวางผังเมือง และชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม : เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ํา

(๒) พัฒนามาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

(๓) ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ำ

(๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ํา

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย