สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และ อํานาจเจริญ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1) ประสาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการด้านแร่ การอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม

(2) เสนอแนะให้คําปรึกษาและมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ

(3) ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย และร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย

(4) ศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดําบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย