สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
 
สํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 ฝ่าย 1 ส่วน 1 พิพิธภัณฑ์ ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสํานักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทํารายงานของสํานัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่างๆ และดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสํานัก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะให้คําปรึกษา และมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ ประสาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยในระดับพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย และร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย สํารวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
 
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดําบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง