สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกรม

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า นโยบาย และผลงานของกรม

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในกรม

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย