สำนักงานเลขานุการกรม

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการของกรม งานประสานราชการ และงานตรวจราชการ

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและผลงานของกรม

(4) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
 
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างของกรม

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะของกรม

(7) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย