สำนักงานเลขานุการกรม

โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๖ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม

(๒) ทําหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก

(๓) งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทําลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาด ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

(๒) ควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

(๓) ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ของทางราชการ ซ่อมแซม บํารุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการ และน้ํามันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนช่วยอํานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสําคัญของเอกสารก่อนที่จะนําเสนอผู้บริหาร

(๒) ทําหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานอื่น

(๓) งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน งานสวัสดิการ งานควบคุมภายในและงานพิธีต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรธรณี

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินงานด้านศูนย์บริการประชาชน การเผยแพร่ภารกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

(๒) ประมวลกิจกรรม แผน และผลงาน ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน

(๓) ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

(๔) จําหน่ายเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ หนังสือ เอกสารประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรธรณี

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ

(๒) ตรวจติดตาม รายงานผล วิเคราะห์ระดับความสําเร็จและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

(๓) ดําเนินการสนับสนุนการตรวจราชการ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง โครงสร้าง การกําหนดตําแหน่ง และการจัดระบบงาน

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนตําแหน่ง และการออกจากราชการ

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน บําเหน็จความชอบ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม การรักษาวินัยและจรรยาข้าราชการและการคุ้มครองระบบคุณธรรม

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GEMIS)

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติเงินประจํางวด การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(๓) การจัดการเงิน การตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษา เงินทุกประเภทของกรม เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(๔) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีส่วนราชการของกรม

(๕) เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี

(๖) ตรวจสอบใบสําคัญขอเบิกเงินเบิกจ่ายเงินกองทุนในระบบ GFMIS และให้คําปรึกษาและสอบทาน การจัดทําบัญชีกองทุน

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานการจัดหา พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(๒) การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจําหน่ายพัสดุ ให้คําปรึกษาข้อเสนอการปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดทํารายงานผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) การจัดทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทําทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การตรวจสอบจัดทํารายงานพัสดุประจําปี การซ่อมบํารุงรักษาพัสดุ

(๔) ตรวจสอบจัดทําเอกสารสําคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการ PO ในระบบ GFMIS

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย