สำนักงานเลขานุการกรม
 
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานเลขานุการกรม
02-621-9530 ถึง 31
       ส่วนประชาสัมพันธ์
02-621-9601 ถึง 05
       ส่วนแผนและประเมินผล
02-621-9540 ถึง 49
       ส่วนทรัพยากรบุคคล
02-621-9591 ถึง 99
       ส่วนงานคลัง
02-621-9570 ถึง 79
       ส่วนการพัสดุ
02-621-9580 ถึง 89
       ฝ่ายช่วยอำนวยการ
02-621-9538 ถึง 39
       ฝ่ายสารบรรณ
02-621-9532 ถึง 35
       ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-621-9787 ถึง 89