ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่าย , ข้อมูลสารสนเทศของกรม

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย