ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของศูนย์

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ แนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม

(๒) ศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตามกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) ประสานดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง และเป็นเลขานุการคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศแผนที่และห้องสมุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยของประเทศ

(๒) พัฒนา จัดทําระบบ และผลิตแผนที่ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยของประเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล

(๓) ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแผนที่ และบริหารจัดการห้องสมุด

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานและระบบงานสารสนเทศประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจ

(๒) บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศของกรม

(๓) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

(๔) ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


Pod Mod elektronik sigara Rulet Oyna youwin canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com supertotobet giriş bettingforward.com www.diyarbakirescort.com turkce altyazili porno hd porno telefonda sex porno istanbul escort izmir escort bayan samsun escort bursa escort izmir escort