ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 ส่วน ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของหน่วยงาน ประสานงานราชการต่างๆที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระบบงานสารสนเทศประยุกต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนประสานและสนับสนุนทางวิชาการ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และกำหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานตามกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาการให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรภายในกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งประสานการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรธรณีให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน รองรับการปฏิบัติงาน การให้บริการ การติดตามและประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน รวมถึงการประสานงานการดำเนินการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดทำรายงานของ สำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนที่
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามหลักมาตรฐานสากล และพัฒนาคลังแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และให้บริการด้านแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสารสนเทศ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี บริหารจัดการระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนห้องสมุด
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย