กองธรณีวิทยา


กองธรณีวิทยา

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา รวมถึงแหล่งหิน ดินและแร่อุตสาหกรรม

(2) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และกฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล และการผลิตข้อมูลและ แผนที่ธรณีวิทยา

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา

(5) จัดทําและกําหนดมาตรฐานและประมวลวิธีปฏิบัติทางธรณีวิทยาของประเทศ

(6) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง

(7) ประสานและปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย