กองธรณีวิทยา

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล และการผลิตข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยา

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา

(๓) จัดทําและกําหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาของประเทศ

(๔) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง รวมถึงการจัดการด้านอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณี ตลอดจนบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน ในกรุงเทพมหานคร

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย