กองธรณีวิทยา

โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารจัดการธรณีวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล จัดทําฐานข้อมูล ผลิตข้อมูลและแผนที่หินอุตสาหกรรม

(๒) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม

(๓) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนมาตรฐานและข้อมูลธรณีวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูล และผลิตข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาในระดับประเทศ

(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยาในระดับประเทศ

(๓) จัดทํา กําหนดมาตรฐานและประมวลวิธีปฏิบัติทางธรณีวิทยาของประเทศ

(๔) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แร่-หินกรุงเทพมหานคร

(๕) เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล จัดทําฐานข้อมูล และผลิตข้อมูลแหล่งมรดกธรณี แหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยา และพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีของประเทศ

(๒) บริหารจัดการและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณี ของประเทศ

(๓) ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเลขานุการของคณะกรรมการระดับประเทศ คณะอนุกรรมการ และ คณะทํางานที่เกี่ยวข้อง

(๔) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมด้านอนุรักษ์มรดกธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และ อุทยานธรณีของประเทศ

(๕) ประสานงานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับดําเนินการด้านอุทยานธรณี ระดับโลกและยูเนสโก

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย