กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
 
ที่อยู่ : 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 
โทร. : 02-621-9561-4  โทรสาร 02-621-9562