นายสมชัย ชัยเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 4
นายปรัชญา บำรุงสงฆ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
 
 
นายสมชัย ชัยเสน
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์
ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางภาวิณีย์ พัฒนะอิม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป