สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดลําปาง รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 17 จังหวัด ได้แก่ กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

(1) ประสาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการด้านแร่ การอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม

(2) เสนอแนะให้คําปรึกษาและมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ

(3) ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย และร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย

(4) ศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดําบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย