นายนิวัติ บุญนพ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 1
นายเด่นโชค มั่นใจ
ผู้อำนวยการส่วน
ส่งเสริมการบริหารจัดการรัพยากรธรณี
 
 
 
นายอดุลย์ ใจตาบุตร
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์
ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา
จังหวัดลําปาง 
 
นางนฤมล จันกิติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป