รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ในประเทศ

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ต่างประเทศ

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖ หรือเป็นซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง

การขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๓)

การรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)

ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๒)

รับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นออกนอกราชอาณาจักร(ทธ.จ.๔)