โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนงบประมาณ 2556

โครงการพัฒนาแบบจำลองพลวัตการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มสำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพื้นที่ภาคกลาง

โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนงบประมาณ 2555

แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน 17 จังหวัด

โครงการศึกษารอยเลื่อนมีพลังใน จังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)