แร่
 
ชมความงามและสีสันอันน่าอัศจรรย์ของแร่ เรียนรู้เรื่องราวของแร่ ที่มา กระบวนการกำเนิดแร่แบบต่างๆ การแบ่งกลุ่มแร่ตามส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของแร่
จากนั้นย้อนอดีตไปรู้จัอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รู้จักการทำเหมือง หน้าตาของเหมืองชนิดต่างๆและที่สำคัญคือ คุณค่าของแร่ ทรัพยากรใต้พื้นพิภพ ที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และต่อการพัฒนาประเทศ