กฎหมายลำดับรองและอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศใช้บังคับแล้ว
 
 
 
            
 
 
 
 
 
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แบบประกาศให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน แบบทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน และแบบประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553