ข้อมูลวิชาการ


 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ FOSSIL PROTECTION ACT B.E. 2551)
กฎหมายลำดับรองและอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศใช้บังคับแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แบบประกาศให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน แบบทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน และแบบประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

 

กฎหมายที่รับผิดชอบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรธรณีมีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๖ ตรี และมาตรา ๖ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ . ศ . ๒๕๑๐ และนัยกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ดังนี้

  • สำรวจและประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ
  • จำแนกพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรธรณีแต่ละ ประเภท เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกรอบการจัดการทรัพยากรธรณี ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • จัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น โดยลดความขัด แย้งพร้อมกับเพิ่มมูลค่าในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนและประเทศชาติ
  • เสนอปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบริหารจัด การทรัพยากรธรณีอย่างเป็นเอกภาพ
กฎหมาย / ระเบียบ ด้านทรัพยากรแร่และหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการด้านนี้