คู่มือการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
ข้อมูลสถิติการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
Mineral Resources Analysis and Identification Services Brochure
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ รัตนชาติและธรณีวัตถุ แร่และหิน ดินและตะกอนธารน้ำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบรัตนชาติ
คู่มือการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
ติดตามผลการดำเนินการวิเคราะห์ตามโครงการจริยธรรมฯ
วิเคราะห์แร่ หรือสินแร่เพื่อหาปริมาณ
วิเคราะห์หิน ดิน หรือดินขาว เพื่อหาปริมาณ
ค่าบริการการวิเคราะห์ครวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณีทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนและระยะเวลาการวิเคราะห์ตรวจสอบแร่และหิน
ตรวจสอบอัญมณี หรือรัตนชาติเพื่อพิสูจน์ความแท้จริงและคุณภาพพร้อมออกใบรับรอง
ขั้นตอนและระยะเวลาการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีหรือรัตนชาติ
วิเคราะห์ตัวอย่างแร่ หิน โลหะ และ โลหะผสมเพื่อหาความถ่วงจำเพาะ
แบบคำขอรับบริการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2558(ฉบับที่2)
กระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบแร่และหิน โดยวิธี Instrumental methods