กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย มติทีประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อกระบวนงาน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

1.กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน ๑ วัน  

- การให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อมูล การค้นคว้า และการอ้างอิงทางวิชาการ

๒๐ นาที
- การจำหน่ายเอกสาร หนังสือ แผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๐ นาที
- การให้บริการข้อมูลอิเล็กรอนิกส์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ๑๕ นาที
2.กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน ๒-๑๕ วัน  
- การให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและรัตนชาติ ๗ วัน
- การให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบหินและแร่ทั่วไป ** ๑๔ วัน
3.กระบวนการงานที่ใช้เวลามากกว่า ๑๕ วัน  
- การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ๔๕ วัน
- การตรวจสอบแหล่งแร่ในพื้นที่ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ๓๒ วัน

รวม ๙ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

(๑) ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน หมายถึง ระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการนั้นๆ รวมระยะเวลารอคอยด้วย
(๒) ระยะเวลาการให้บริการเป็นรอบระยะเวลามาตรฐานที่ได้ดำเนินการลดแล้วตามผลการปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐
(๓) ** สำหรับกระบวนงานการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบหินและแร่ทั่วไป สามารถให้บริการแล้วเสร็จภายในกำหนดภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ๒ ข้อดังนี้
๑. ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์หาปริมาณแร่เอิร์ทออกไซด์
๒. ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์เกิน ๗ รายการ ต่อ ๑ ตัวอย่าง ต่อ ๑ คำขอรับบริการ
(๔) กระบวนงานการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินแก่ข้าราชการบำนาญ กำหนดขอบเขตการให้บริการเฉพาะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเท่านั้น