Infographic ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบนอกราชอาณาจักร
Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร
Infographic ขั้นตอนการแจ้งพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์
Infographic พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖ หรือเป็นซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง
การขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
การรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๓)
ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.ค.๒)
รับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นออกนอกราชอาณาจักร(ทธ.จ.๔)