กรมทรัพยากรธรณี

การจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ