กรมทรัพยากรธรณี

ข้อมูลสถิติการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564