กรมทรัพยากรธรณี

ข้อมูลสถิติการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65