กรมทรัพยากรธรณี

คู่มือประชาชน

ระบบลงทะเบียน ระบบใบอนุญาตและใบรับรองนำเข้าส่งออกซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

Link

การรับเเจ้งการจัดเเสดงซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

Link

การออกใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์

Link

การออกใบอนุญาตขุดค้น เคลื่อนย้าย นำเอาไป ทำให้เสียหาย หรือทำลายแหล่ง ซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ในเขตสำรวจและศึกษาวิจัย

Link

การออกใบอนุญาตเข้าไปดำเนินการในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ

Link

การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

Link

การออกใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26 หรือเป็นซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง

Link

การออกใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26

Link

การออกหนังสือรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร

Link

การออกหนังสือรับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร

Link

การออกใบอนุญาตซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือทำลายแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนหรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

Link

สถิติ การให้บริการตามคู่มือประชาชน

ดูไฟล์ PDF

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดูไฟล์ PDF

ขั้นตอนการแจ้งพบ ทั้ง 2 กรณี

ดูไฟล์ PDF

ทธ.จพ.1_แจ้งพบ_ผู้พบ ต่อ อบต

ดูไฟล์ PDF

ทธ.จพ.2_รายงานแจ้งค้นพบ_อบต ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

ดูไฟล์ PDF