กรมทรัพยากรธรณี

ธรณีวิทยาพื้นฐาน

ธรณีวิทยา (Geology) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโลก เช่น แร่ หิน ดินและน้ำ รวมทั้ง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน เป็นการศึกษาทั้งในระดับโครงสร้าง ส่วนประกอบทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และสภาวะแวดล้อมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิว วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนรูปแบบ และวิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

กรมทรัพยากรธรณี

การศึกษาและวิจัย

เป็นการวิจัยธรณีวิทยาระดับสูง เพื่อแก้ไขปัญหาของการทำแผนที่ธรณีวิทยาพื้นฐาน และธรณีวิทยาประยุกต์ ให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
กรมทรัพยากรธรณี

กำเนิดโลก

เชื่อว่าหลายพันล้านปีที่ผ่านมาได้มีกลุ่มก๊าซ และสสารจำนวนมาก หมุนรอบดวงอาทิตย์ ที่เกิดขึ้นใหม่ ต่อมาในราว 4,600 ล้านปี กลุ่มก๊าซ และสสารดังกล่าวได้รวมตัวกันเกิดเป็นโลก
กรมทรัพยากรธรณี

ส่วนประกอบของโลก

จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหว ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งโลก ออกเป็นชั้นต่าง ๆ จากผิวโลกถึงชั้นในสุดได้ 3 ชั้นใหญ่ ๆ
กรมทรัพยากรธรณี

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งส่วนที่เป็นบรรยากาศห่อหุ้มโลก และส่วนที่ประกอบอยู่ภายในของโลก
กรมทรัพยากรธรณี

หินและวัฏจักรของหิน

หิน (Rock) หมายถึง มวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
กรมทรัพยากรธรณี

ดิน

ดิน (Soil) หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์
กรมทรัพยากรธรณี

อายุทางธรณีและสิ่งมีชีวิต

อายุทางธรณีและวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต
กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจและทำแผนที่ธรณีวิทยา

แผนที่ธรณีวิทยา เป็นแผนที่ที่บรรจุข้อมูลต่างๆทางธรณีวิทยา ได้แก่ ขอบเขตการแผ่กระจายตัว และธรรมชาติของหน่วยหินต่างๆ
กรมทรัพยากรธรณี

ธรณีวิทยาประเทศไทย

ประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก (ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้เรียก แต่ปัจจุบันนิยมคำว่า terrane)
กรมทรัพยากรธรณี

ซากดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ในประเทศไทย

ซากดึกดำบรรพ์ หรือ ฟอสซิล (fossil) คือซากหรือร่อง รอยของพืชหรือสัตว์ ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาติ ในชั้นหินในเปลือกโลก
กรมทรัพยากรธรณี

น้ำพุร้อน

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายในโลกยังคงมีความร้อนอยู่
กรมทรัพยากรธรณี

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยา

ภูชี้ฟ้าและผาตั้ง เป็นยอดภูเขาในใจกลางเขตพื้นที่ภูเขา และเทือกเขาสูงซับซ้อนทางภาคเหนือ ของประเทศไทย

งานจริยธรรม

ด้านธรณีวิทยา