กรมทรัพยากรธรณี

การศึกษาและวิจัยธรณีวิทยา

การศึกษาและวิจัยธรณีวิทยา

เป็นการวิจัยธรณีวิทยาระดับสูง เพื่อแก้ไขปัญหาของการทำแผนที่ธรณีวิทยาพื้นฐานและธรณีวิทยาประยุกต์ ให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น การกำเนิดของ หิน ดิน แร่ น้ำบาดาล ศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง ลำดับชั้นหิน และการตกตะกอนด้วยเทคนิคด้านแสง ทาง เคมี ทางฟิสิกส์ ทางสนามแม่เหล็กโบราณ ศึกษาการเกิดของหินอัคนี และหินแปร การกำเนิดของแหล่งแร่ที่สัมพันธ์กับลักษณะธรณีวิทยาโดยการ ศึกษาของไหลที่กักเก็บภายในผลึกแร่ (Fluid Inclusion) ผลของการวิจัยนอกจากจะใช้ในการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาทางธรณีวิทยา เพื่อให้การทำ แผนที่ธรณีวิทยารากฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความรู้และข้อมูลการวิจัยทางธรณีวิทยา ยังได้รับการเผยแพร่ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ และการพัฒนาทรัพยากรธรณี ได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ดีขึ้นต่อไป

การศึกษาและวิจัยแหล่งหิน

ดำเนินการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณแหล่งหินประดับ และหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตรวจสอบคุณภาพหิน ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา การแผ่กระจาย เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพ และ กำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการนำทรัพยากรหินอุตสาหกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการน ี้มีกิจกรรมด้านหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเคมี กิจกรรมด้านหินอุตสาหกรรม เพื่อ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และกิจกรรมด้านหินอ่อนและหินประดับ

การศึกษาและวิจัยโบราณชีววิทยา

เป็นการสำรวจ ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์วิจัยซากดึกดำบรรพ์ทุกชนิดเพื่อการกำหนดอายุชั้นหิน การ
ลำดับชั้นหิน หรือเพื่อนำผลของการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานธรณีวิทยาสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซากดึกดำบรรพ ์ที่ดำเนินการวิจัยเช่น ซากปลา ซากฟอแรม ซากเรณู สปอร์ ซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ซากไดโนเสาร์ และสัตว์ร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูล ด้านโบราณชีววิทยาในรูปของการจัดทำพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับการวิจัย เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่จังหวัดขอนแก่น และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์

งานพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ศึกษาและวิจัยทางธรณีวิทยา มีการเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ทางธรณีวิทยา โดยการจัดนิทรรศการตามวาระต่าง ๆ หมุนเวียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำพิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และธรณีวัตถุ เพื่อการศึกษาและวิจัย และเป็นมาตรฐานกลางทางธรณีวิทยา รวมทั้งจัดทำเอกสารและบริการข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป

งานจริยธรรม

ด้านธรณีวิทยา