กรมทรัพยากรธรณี

แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ดูไฟล์ PDF

รายงานฉบับสมบูรณ์

ดูไฟล์ PDF

ร่างนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม

ด้านธรณีวิทยา